BYGNINGER I BALANCE

Vium Arkitekter startede i 2018 med ønsket om at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen.
Derfor er bæredygtighed en integreret del af tegnestuens arbejdsproces og med til at motivere og
kvalificere alle designmæssige valg der træffes.


Ud over de klassiske arkitektoniske dyder som skønhed, brugbarhed og holdbarhed handler
bæredygtigt byggeri om at se bygninger i en større miljømæssig sammenhæng. Det vi bygger med
kommer fra jorden og skal kunne vende tilbage dertil uden af forurene eller skade miljøet. Det
stiller krav til måden at konstruere bygninger på og måden materialer sættes sammen på.


Der er ikke nogen standard løsning for bæredygtigt byggeri, men i hver enkelt opgave finder jeg i
samarbejde med kunden frem til de løsninger der giver bedst mening i den konkrete case.
Overordnet handler det om at skabe robuste bygninger, der er i balance med miljøet, har et godt
indeklima og er udført så det kan tåle at blive brugt og klare vejrliget. Økonomi er også et
væsentligt aspekt og det er tegnestuens mål at bæredygtigt byggeri skal være prisneutralt
sammenlignet med konventionelt byggeri.


Vium Arkitekter arbejder med bæredygtighed ud fra 3 ligeværdige dele: Miljømæssig, social og
økonomisk bæredygtighed. Ved byggeri med krav til verificering af bæredygtighed anvendes LCA
beregninger (Life Cycle Assesment) samt DGNB certificeringsordningen. I DGNB regi formuleres
de 3 bæredygtighedsparametre på følgende måde:


– Miljømæssige bæredygtighed omfatter parametre som energieffektivitet, ressourceforbrug, brug
af fornyelige ressourcer, evnen til at minimere miljø- og klimapåvirkninger – globale som lokale,
samt reduktion i påvirkningen af biodiversitet.


– Sociale bæredygtighed har at gøre med bygningens værditilførsel på brugersiden, herunder
brugertilfredshed og velvære, bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt
tryghed og sikkerhed.


– Økonomiske bæredygtighed har fokus på bygningens værdioptimering på driftssiden og omfatter
bl.a. byggeprojektets evne til at minimere driftsomkostninger, forøget produktivitet hos brugeren af
bygningen, værdistabilitet og bedre finansieringsmuligheder. Dertil kommer at indtænke flekibilitet


– så bygningen kan forandres, når der opstår nye behov eller funktioner ændres.

Målet for et bæredygtigt byggeri er at finde den rigtige balance og vægtning af disse 3 kriterier.

Back to the Future
Vores bygningsarv og kultur udviser mange eksempler på hvordan man igennem tiden har bygget
bæredygtigt, lokalt forankret og i pakt med naturen og det givne steds muligheder og
begrænsninger.
Senere kom industrialiseringen til og bygninger blev løsrevet fra stedets betingelser og kunne
opføres uden brug af lokale byggematerialer. I efterkrigsårene blev der ivrigt eksperimenteret med
nye teknologier og materialer og ’fremskridtet’ kulminerede med kransporsarkitekturen, hvor
bygninger og boligområder opførtes som masseproducerede elementer, med primært fokus på
profitoptimering og effektivitet og ofte helt løsrevet fra konteksten.


I dag står vi på skuldrene af begge traditioner. Der bygges stadig bygninger baseret på en
traditionel byggeskik samtidigt med at det meste af byggebranchen er gennemindustrialiseret.
Vium Arkitekter søger at finde løsninger hvor der drages nytte af begge traditioner og nogle gange
skal man gå et skridt tilbage for at kunne bevæge sig frem. Dette kan f.eks. være at man undlader
at bygge med dampspærre og i stedet laver diffusionsåbne konstruktioner hvor fugten kan bevæge
sig i konstruktionen. Det giver et sundere indeklima og behovet for mekanisk ventilation mindskes.
Vium Arkitekter afsøger altid muligheder for at anvende nye mere bæredygtige teknologier som
f.eks. teglblokke eller anvendelsen krydslamineret træ som erstatning for beton i vægopbygninger.


Genius Logi – stedets ånd
I forhold til at forankre en bygning lokalt er forståelsen af konteksten af afgørende betydning. Hvad
er det særlige på det givne sted – ’stedets ånd’? At se et steds kvaliteter og fastholde og om muligt
forstærke disse er derfor afgørende for at et projekt lykkes i en bæredygtig sammenhæng. At
bygge til det eksisterende og ved bygninger der renoveres eller transformeres, kan man ved at
genanvende de eksisterende forhold ofte få mere for pengene end hvis der bygges nyt.

Luk menu